Regulamin - Sklep Aquapark Reda

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep Aquapark Reda www.sklep.aquaparkreda.pl („Sklep Aquapark Reda”) prowadzi Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie Sp. Z o.o., ul. Tatrzańska 10, 81-313 Gdynia NIP: 586-22-80-922, (dalej również „AQUAPARK REDA” lub „Zarządca”).
 2. Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklep Aquapark Reda Online. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron oraz tryb składania reklamacji. 

§2
Definicje
 

Za każdym razem gdy w regulaminie jest mowa o:

 1. Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, 
 2. Sprzedawca – rozumie się przez to Aquapark Reda, 
 3. Sklep Aquapark Reda – sklep internetowy, prowadzony przez Aquapark Reda pod adresem www.sklep.aquaparkreda.pl
 4. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklep Aquapark Reda.
 5. Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Usługę złożone przez Klienta w Sklep Aquapark Reda zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 §3
Oferta Sklep Aquapark Reda oraz dokonywanie zakupów

 1. Sklep Aquapark Reda prowadzi sprzedaż Usług na odległość za pośrednictwem Internetu. 
 2. Ceny Usług są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§4
Warunki techniczne korzystanie ze Sklep Aquapark Reda

Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez AQUAPARK REDA możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. zastosowania aktualnych przeglądarek internetowych,
 2. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Podczas korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies.

§5
Rejestracja w Sklep Aquapark Reda

 1. Koniecznym warunkiem złożenia Zamówienia w Sklep Aquapark Reda jest uprzednia rejestracja Klienta lub skorzystanie z opcji „Zakupy bez rejestracji”.
 2. Rejestracja polega na:Czynności rejestracyjne dokonywane są przy każdym kolejnym Zamówieniu. Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklep Aquapark Reda loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła Klient ma możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
  1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklep Aquapark Reda Online (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła). Hasło powinno składać się co najmniej z 6 znaków, w tym jednej cyfry
   i jednego znaku specjalnego.
  2. zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków korzystania określonych w Regulaminie Sklep Aquapark Reda.
 3. Zakup Usługi/Usług w Sklep Aquapark Reda składa się z trzech etapów: wybranie Usługi/Usług, złożenie Zamówienia, przesłanie potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę. Płatność za Usługi następuje przy składaniu Zamówienia.

§6
Zakup usług oferowanych przez AQUAPARK REDA.

 1. W celu zakupienia Usługi, Klient składa zamówienie za pośrednictwem Sklep Aquapark Reda oraz dokonuje zapłaty ceny wynikającej z zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Zakup następuje poprzez:
  1. wybór Usług wraz z określeniem ilości i rodzaju,
  2. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta,
  3. złożenie zamówienia (Sklep Aquapark Reda),
  4. potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę drogą mailową,
  5. dokonanie płatności 
 3. Po złożeniu zamówienia oraz pozytywnej weryfikacji dokonania płatności Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie dokonanego zakupu w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  1. nazwy zakupionych Usług,
  2. informację o cenie i ilości,
  3. informację o formie płatności i dostawy,
  4. dane zamawiającego oraz dane do wysyłki,
  5. numer zamówienia.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi skierowaną do Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia, wysłanego przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.

§7
Zasady płatności

 1. Cena za Usługę zakupioną za pośrednictwem Sklep Aquapark Reda Online może być uiszczana wyłącznie za pomocą serwisu PayU, do którego odsyłany jest Klient w celu dokonania płatności. Płatności za pomocą serwisu PayU realizowane są zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.payu.pl udostępnianym Klientowi przed dokonaniem płatności i powinny być uiszczone przy składaniu zamówienia. Dopuszczalna jest również forma płatności przy odbiorze zamówienia w siedzibie AQUAPARK REDA.
 2. Do zakupionych Usług Sprzedawca wystawia fakturę na żądanie Klienta. W takim wypadku Klient musi wskazać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

§8
Realizacja usług AQUAPARK REDA

 1. Realizacja usług zakupionych za pośrednictwem Sklep Aquapark Reda jest możliwa
  w godzinach otwarcia AQUAPARK REDA. Aktualna informacja o godzinach otwarcia AQUAPARK REDA dostępna jest na stronie internetowej www.aquaparkreda.pl.
 2. Realizacja usług następuje w kasie AQUAPARK REDA. poprzez:Klientowi nie przysługuje pierwszeństwo wstępu do AQUAPARKU przed innymi klientami AQUAPARK REDA dokonującymi zakupu biletów bezpośrednio w kasie AQUAPARK REDA.
  1. okazanie wydruku potwierdzenia zakupu usług otrzymanego pocztą e-mail,
  2. okazanie potwierdzenia zakupu usług na wyświetlaczu telefonu, tabletu lub innych podobnych urządzeń pod warunkiem, że będzie można odczytać treść potwierdzenia,
  3. dostarczenie Kasjerowi informacji otrzymanych pocztą e-mail w potwierdzeniu

§9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta, Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
 2. W przypadku Usług o terminie ważności krótszym niż 14 dni, termin na odstąpienie ulega stosownemu skróceniu do okresu ważności Usługi,
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej Umowy.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

§10
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcy Klient może zgłaszać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, na adres email sklep@aquaparkreda.pl, pocztą na adres:
  Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie Sp. Z o.o., Ul. Morska 5, 84-240 Reda
 2. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z nim.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

§11
Ochrona danych osobowych – Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji w Sklep Aquapark Reda i do dokonania zakupu Usług.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówień i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z AQUAPARK REDA w związku z realizacją Zamówień. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Treści umów zawieranych za pośrednictwem Sklep Aquapark Reda są przechowywane przez system informatyczny przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zawarcia każdej z umów.
 5. Treść umów jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklep Aquapark Reda przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania aktualizacji/zmiany, a także żądania usunięcia danych. Prawo to Klient realizuje po zalogowaniu się na stronie Sklep Aquapark Reda.
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.
 9. W celu dostosowania treści i Usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy, Usługodawca używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usł Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Usług.
 10. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych.

§12
Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklep Aquapark Reda. Nowe postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Klient może wyrejestrować się ze Sklep Aquapark Reda. Niewyrejestrowanie się Klienta ze Sklep Aquapark Reda we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu w całości.
 3. Ewentualne spory mające swoje źródło w Regulaminie rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl