REGULAMIN ZABAWY SYLWESTROWEJ

REGULAMIN ZABAWY SYLWESTROWEJ W Green Village Aquapark Reda 2018/2019

Rozdział I §1 Zakres obowiązywania

 • Organizatorem wydarzenia – zabawy sylwestrowej odbywającej się w nocy z 31 grudnia 2018 roku na 1 stycznia 2019 roku na terenie Green Village w Aquaparku Reda w godzinach 21:00-3:00 (dalej – Zabawa Sylwestrowa) jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 10 (dalej – Organizator).
 • Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Obiekcie, należy przez to rozumieć wydzieloną strefę Aquaparku Reda – Green Village (Zielona Wioska).
 • Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Zabawy Sylwestrowej, w tym postanowienia regulujące: a. sposób organizacji, b. kwestie dotyczące rezerwacji c. obowiązki uczestników Zabawy Sylwestrowej, d. warunki uczestnictwa, e. uprawnienia uczestników Zabawy Sylwestrowej, f. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem,
 • Uczestnicy Zabawy Sylwestrowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział II §2 Sposób organizacji Zabawy Sylwestrowej

 • Za bezpieczeństwo Zabawy Sylwestrowej w miejscu i w czasie jego trwania odpowiada Organizator.
 • Zabawa Sylwestrowa jest odpłatna i dostępna dla osób, które dokonały zakupu biletu uprawniającego do udziału w Zabawie Sylwestrowej i znajdują się na liście dostępnej w recepcji Green Village .

Rozdział III §3 Rezerwacja udziału w zabawie

 • Uczestnicy mogą dokonać zakupu biletu uprawniającego do udziału w Zabawie Sylwestrowej poprzez internetowy system zakupu biletów, drogą mailową, telefonicznie bądź osobiście.
 • Organizator wymaga uiszczenia opłaty za bilet z góry.
 • W przypadku anulowania biletu przez uczestnika, wpłacona opłata nie zostaje zwrócona. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej lub dokonanie wpłaty za 100% wartości za pośrednictwem systemu płatności on-line.
 • Liczba osób mogących wziąć udział w zabawie jest ograniczona – do 200 osób.
 • Uczestnik może dokonać rezerwacji udziału w Zabawie Sylwestrowej z jednoczesnym wykupieniem noclegu w Green Village.
 • W wypadku rezerwacji udziału w Zabawie Sylwestrowej wraz z noclegiem, data rezerwacji musi objąć co najmniej noc z 31.12.2018 na 1.01.2019 roku.
 • Istnieje możliwość zakupu uczestnictwa w imprezie bez wykupienia miejsca noclegowego.

Rozdział IV §4 Obowiązki uczestnika Zabawy Sylwestrowej

 • Uczestnik Zabawy Sylwestrowej jest zobowiązany: a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie Organizatora dokument tożsamości, b. zachowywać się w sposób zgodny z prawem, z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Zabawie Sylwestrowej, c. stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora,  pracowników służby Obiektu oraz prowadzącego zabawę, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń. 

Rozdział V §5 Warunki uczestnictwa w Zabawie Sylwestrowej

 • Zakazuje się wstępu na Zabawę Sylwestrową osobie: a. odmawiającej poddania się sprawdzeniu i stwierdzeniu, czy jest uprawniona do uczestniczenia w Zabawie Sylwestrowej, b. poddania się przeglądaniu zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, c. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków, d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz dla innych uczestników Zabawy Sylwestrowej. e. niepełnoletniej.
 • Podczas Zabawy Sylwestrowej zabrania się: a. rzucania przedmiotami, b. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu na terenie Obiektu, c. używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp., d. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych, e. przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania.
 • Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu i posiadania na Zabawie Sylwesterowej: a. przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży, paralizatorów oraz parasoli o ostrym zakończeniu, b. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów powodujących lub zwiększających zagrożenie pożarowe, c. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających, d. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, e. materiałów reklamowych - za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora, f. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.

Rozdział VI §6 Uprawnienia uczestnika Zabawy Sylwestrowej

 • Uczestnik Zabawy Sylwestrowej ma prawo: a. Przebywać na terenie Obiektu w czasie trwania Zabawy Sylwestrowej, tj. od chwili rozpoczęcia Zabawy przez Organizatora do jego zakończenia, b. W nieskrępowany sposób uczestniczyć w Zabawie Sylwestrowej wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem, c. Do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze, d. Korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, e. Korzystać z pomocy medycznej.
 • Uczestnik Zabawy Sylwestrowej jest uprawniony także do: a. Niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód – w trakcie trwania Zabawy Sylwestrowej i na terenie Obiektu, b. Składania skarg i wniosków.

Rozdział VII §7 Przepisy końcowe

 • Uczestnictwo w Zabawie Sylwestrowej stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika Z w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy. Zgoda ta jest nieodpłatna.
 • Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów prawa.
 • Uczestnik Zabawy Sylwestrowej ponosi pełną odpowiedzialność cywilną oraz karną za wszelkie szkody na mieniu i osobie dokonane przez niego podczas uczestnictwa w Zabawie Sylwestrowej.
 • Osoby naruszające normy obowiązującego prawa podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji. Osoby naruszające niniejszy regulamin mogą przez przedstawicieli Organizatora zostać wyprowadzone z Obiektu, bez zwrotu kosztów biletu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec rezerwujących w przypadku odwołania Zabawy Sylwestrowej, niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z ustaleń niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy do odwołania Zabawy Sylwestrowej, niewykonania lub nienależytego wykonania ustaleń dojdzie na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu Organizator nie mógł zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli Organizatora.
 • Za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu, obsługa Obiektu oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do: a. zmiany programu artystycznego Zabawy Sylwestrowej bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej miejsca, zwłaszcza w przypadkach niezależnych bezpośrednio od Organizatora; b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Zabawy Sylwestrowej szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora c. unieważnienia miejsca, zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Zabawę Sylwestrową w sytuacjach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa bądź niespełnienia warunków regulaminu Obiektu bądź zabawy.
 • Regulamin Zabawy Sylwestrowej wchodzi w życie z dniem 18.10.2018 roku i obowiązuje do dnia 02.01.2019 roku.
 • Regulamin winien być udostępniony uczestnikom Zabawy Sylwestrowej poprzez umieszczenie postanowień niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Zabawy Sylwestrowej www.noclegi.aquaparkreda.pl oraz poprzez umieszczenie jego treści w recepcji Green Village.
 • Wejście na teren Obiektu w trakcie organizowania Zabawy Sylwestrowej oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki niniejszego Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl